បន្ទប់អ្នកជំងឺទូទៅ

[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”26055,26059,26058,26057,26056″ image_size=”thumbnail”]

ប្រភេទបន្ទប់: ស៊ួត

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 352.94 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 517.65 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-check” icon_type=”transparent” title=”បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”26068,26067,26066,26065,26064,26063,26062,26061,26060″ image_size=”thumbnail”]

ប្រភេទបន្ទប់: រ៉ូយល់ ស៊ួត

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 397.06 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 561.76 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-check” icon_type=”transparent” title=”បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”18223,18224,18225,18227,18228,18229,18232,18231,18230″ image_size=”thumbnail”]

Room Type : Exclusive

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 220.5882 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 373.5294 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”26073,26072,26071,26070,26069″ image_size=”thumbnail”]

ប្រភេទបន្ទប់: វីអាយភី ស៊ួត

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 250.00 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 402.94 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”យ៉រ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-check” icon_type=”transparent” title=”បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”18212,18214,18215″ image_size=”thumbnail”]

Room Type : Superior

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 176.47 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 294.12 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”26079,26078,26077,26076,26075,26074″ image_size=”thumbnail”]

Room Type : Delux

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 211.76 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 329.41 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″]
[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”18216,18217,18219,18220,18221,18222″ image_size=”thumbnail”]

ប្រភេទបន្ទប់: គ្រែន សិងហ្គល់

Room Rate
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]USD (Exchange Rate 34 .00)

 • Room Only : 117.65 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 235.29 USD

[/unordered_list]

គ្រឿងបរិក្ខារ
[icon_list_item icon=”fa-phone” icon_type=”transparent” title=”ទូរស័ព្ទ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-television” icon_type=”transparent” title=”ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-cube” icon_type=”transparent” title=”ទូ” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ទូទឹកកក” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-snowflake-o” icon_type=”transparent” title=”ម៉ាស៊ីនត្រជាក់” icon_color=”#ec7825″]
[icon_list_item icon=”fa-bed” icon_type=”transparent” title=”គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន” icon_color=”#ec7825″][icon_list_item icon=”fa-thermometer-half” icon_type=”transparent” title=”កំសៀវទឹកក្តៅ” icon_color=”#ec7825″]