បន្ទប់អ្នកជំងឺទូទៅ

ប្រភេទបន្ទប់: ស៊ួត

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 352.94 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 517.65 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ

បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

ប្រភេទបន្ទប់: រ៉ូយល់ ស៊ួត

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 397.06 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 561.76 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ

បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

Room Type : Exclusive

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 220.5882 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 373.5294 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ

ប្រភេទបន្ទប់: វីអាយភី ស៊ួត

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 250.00 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 402.94 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

កំសៀវទឹកក្តៅ

យ៉រ

បន្ទប់ដាច់ដោយឡែក

Room Type : Superior

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 176.47 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 294.12 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ

Room Type : Delux

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 211.76 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 329.41 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ

ប្រភេទបន្ទប់: គ្រែន សិងហ្គល់

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 117.65 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 235.29 USD

គ្រឿងបរិក្ខារ

ទូរស័ព្ទ

ទូរទស្សន៍ 1 គ្រឿង

ទូ

ទូទឹកកក

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

គ្រែអ្នកជម្ងឺបែបបត់បាន

កំសៀវទឹកក្តៅ