សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ

សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

  • ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃ

[/unordered_list]

រដ្ឋាភិបាលថៃមានមូលដ្ឋានលើរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្រដៀងនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលក្នុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរ
ដ្ឋាភិបាលហើយព្រះមហាក្សត្រថៃគ្រងរាជ្យជាប្រមុខរដ្ឋ។

រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Maha Vajiralongkorn
ដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2016 បន្ទាប់ពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រ Bhumibol Adulyadej
នៅខែតុលា ឆ្នាំ2016 ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចូលប្រទេសថៃសូមមើលក្នុងគេហទំព័រក្រសួងការបរទេស : http://www.mfa.go.th/main/en/home

ឬសូមស្វែងរកព័ត៌មានអំពីទេសចរណ៍នៅប្រទេសថៃពីគេហទំព័រទេសចរណ៍ថៃ : https://www.tourismthailand.org/