សេវាកម្មកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត

សេវាកម្មកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត Medical Records

អ្នកត្រូវតែយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីស្នើសុំកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ

1. អំពីកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ

 • កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់ដោយសារតែវាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
  អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  ដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនឹងចេញច្បាប់ចម្លងមួយសម្រាប់អ្នកនិងអ្នកតំណាងរបស់អ្នក។
 • ដើម្បីទទួលបានកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក
  អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព័ត៌មានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយភ្ជាប់ជាមួយលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងរបស់អ្នកជំងឺជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញា
  ណ។
 • អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឯកសារកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រជំនួសអ្នកដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍កូនរបស់អ្នក)
  ប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់អាយុ 21 ឆ្នាំ។
  អ្នកអាចធ្វើបានដោយប្រគល់ឱ្យមន្ទីរពេទ្យនូវច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនរបស់អាណាព្យាបាល
  ព្រមទាំងលិខិតអនុញ្ញាតនិងច្បាប់ចម្លងសំបុត្រកំណើតរបស់កុមារ។ សម្រាប់អ្នកមានអាយុលើសពី 21 ឆ្នាំ
  ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

2. តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រទាំងនេះ?

 • វិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត (សូមបញ្ជាក់ការមកដល់និងគោលបំណង)
 • ការធានារ៉ាប់រងឬទម្រង់វេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់ពីការមកដល់និងឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិត) ហើតស្កេននូវទំរង់ដើម្បីបំពេញ។
 • ថតចម្លងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត (សូមបញ្ជាក់ពីការមកដល់និងគោលបំណង)

3. បុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ។

 • ជាទូទៅមានតែអ្នកជម្ងឺតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតិឱ្យមានការចេញនូវកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ខ្លួន។
  តែក៏ដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួន ហើយជាទូទៅអ្នកខាងក្រោមនេះអាចចុះហត្ថលេខាលើការចេញកំណត់ត្រាបាន:
 • អាណាព្យាបាលអនីតិជនអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
 • អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់: ត្រូវមានច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកជំងឺរួមទាំងច្បាប់ថតចម្លងសំបុត្រកំណើត។
 • ភ្នាក់ងារ / អ្នកតំណាង (អ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកជ្រើសរើសជំនួសអ្នក):
  ត្រូវតែមានច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកជំងឺរួមទាំងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់អ្នកជំងឺ។

4. ឯកសារផ្ដល់សិទ្ធិដែលត្រូវការ.

 • ក្នុងករណីដែលអ្នកស្នើសុំកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តដោយខ្លួនឯងនៅ ថ្ងៃដែលអ្នកទទូលកំណត់ត្រា
  អ្នកត្រូវតែផ្តល់នូវច្បាប់ចំលងលេខអត្តសញ្ញាណ / លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។
  ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងផ្ញើតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទូរសារអ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យយើងនូវច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /
  លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នករួមទាំងលេខទូរសារឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលឯកសារត្រូវផ្ញើ។
 • ក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺយល់ស្របឲ្យភ្នាក់ងារ / អ្នកតំណាងរបស់អ្នក ទទួលឯកសារកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រជំនួសអ្នកត្រូវផ្តល់នូវច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែននិងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់អ្នកជំងឺ។លិខិតនោះត្រូវតែបញ្ជាក់ថាអ្នកជាអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដែលបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីគួរតែចេញកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តទាំងនេះដល់អ្នកដែលជាអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតហើយមានហត្ថលេខាអ្នកជំងឺរួមជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទដែលឯកសារត្រូវបានចុះហត្ថលេខា។