សេវាម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋាន

សេវាម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋាន

នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានកន្លែងពីសារអាហារនិងភោជនីយដ្ឋានដែលមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់និងមានតម្លៃសមរម្យដែលមានដូចជាអាហារថៃ ចិន
អារ៉ាប់ អាហារបែបលោកខាងលិចនិង អាហារសម្រាប់ជនជាត់អ៊ីស្លាម (អាហារហាឡាល) ។

ភោជនីយដ្ឋាន VIVA CAFÉ (ភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិ) មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ទី 2:

មានអាហារថៃ
ចិននិងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលរៀបចំដោយមេចុងភៅពិសេសរបស់យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបាន
អាហារដែលដ៏ល្អបំផុត។ បើកដំណើរការប្រចាំថ្ងៃពីម៉ោង 07.00 ព្រឹក ដល់ 08.00 យប់ ។

ភោជនីយដ្ឋានអាហារអារ៉ាប់ Al-Waha:

ខាងមុខមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ផ្ទាល់ដី
មានអាហារលីបង់ អាហារឥណ្ឌាដែលមានរស់ជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានស្តង់ដា។
បើកបម្រើការរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ 11.00 យប់។

Au Bon Pain

(ភោជនីយដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ផ្ទាល់ដី):
មានអាហារបែបអាមេរិកាំងម្ហូបដុតនំស្រស់ នំបុ័ង បង្អែម សាឡាត់និងនំសាំងវិចពិសេសៗ។

Mister Donut

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ផ្ទាល់ដី): មានដូណាត់និងហាងនំ។

(ហាងនំបុ័ង S & P)

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ផ្ទាល់ដី) –
ជាហាងលក់នំបុ័ង S &Pនិង នំខេកផ្សេងៗ។

ហាងកាហ្វេ Starbucks

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ផ្ទាល់ដី):
ជាហាងកាហ្វេនាំចូលពីអាមេរិកាំងនិងមាននំសាំងវិចនិងនំបុ័ងពិសេសៗផងដែរ។

Subway

(មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាន់ផ្ទាល់ដី): ផ្តល់ជូនអាហារមានដូចជានំសាំងវិច
សាឡាត់និងអាហារពេលព្រឹក។