កន្លែងស្នា ក់នៅលិងសណ្ឋា គារ

កន្លែងស្នា ក់នៅលិងសណ្ឋា គារ

ទិដ្ាភាពទូ នៅ

មន្ទីរពេទ្យពេជ្ជថាន្ីផ្តល់ន្ូេកន្ន្ែងស្នា ក់ពៅន្ិងសណ្ឋា គារកន ុងមន្ទីរពេទ្យ។ បន្ទប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូេបាន្
រចនាព ើងពដើមបីផ្តល់ផាសុកភាេន្ិងសុេរថដិ ល់ភាេអាកជ្ាំងឺ។

សម្ភារៈបរក្ខិ ាកនុងបន្ទប់សត្ម្ភប់អាកជ្ាំងឺ

បន្ទប់សត្ម្ភប់អាកជ្ងាំ ឺរបស់មន្ទីរពេទ្យពេជ្ជថាន្ីម្ភន្សម្ភា រៈបរ ិក្ខាដូចខាងពត្ក្ខម:

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • ទ្ូរស័េទ
 • ទ្ូរទ្សសន្៍
 • ទ្ូ
 • ទ្ូទ្ឹកកក
 • ម្ភ៉ា សុីន្ត្រជាក់
 • ន្ត្ែអាកជ្មងឺ
 • បាំេង់ទ្ឹកពតត
 • យ៉ារ
 • ន្ត្ែ 1

[/unordered_list]

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • ROOM TYPE : SUITE
 • ROOM TYPE : ROYAL SUITE
 • ROOM TYPE : EXCLUSIVE
 • ROOM TYPE : VIP
 • ROOM TYPE : SUPERIOR
 • ROOM TYPE : DELUX
 • ROOM TYPE : GRAND SINGLE ROOM

[/unordered_list]

សណ្ឋា គារ 111 Residence

សណ្ឋា គារ 111 Residence ម្ភន្ទ្ីតាំងសថ ិរពៅកន ុងបរ ិពេណនន្មន្ទីរពេទ្យពេជ្ជថាន្ី។ សណ្ឋា គារពន្េះផ្តល់ជ្ូន្ន្ូេកន្ន្ែ ងស្នា ក់ពៅ
ងាយត្សួលសត្ម្ភប់អាកជ្ាំងឺន្ិងត្ែួស្នររបស់េ៊ួកពែន្ដលបាន្ព្វើដាំពណើរេីឆ្ងងយសត្ម្ភប់ក្ខរក្ខរេាបាលន្ិងសត្ម្ភប់អាកជ្ាំងឺ
ន្ដលកាំេុងទ្ទ្៊ួលក្ខរន្ែទាំសុខភាេយូ រ។ សណ្ឋា គារពន្េះម្ភន្ទ្ីតាំងសថ ិរពៅកន ុងបរ ិពេណន្ដលម្ភន្សុេរថិភាេន្ិងត្សស់ស្នា រ
ពហ្ើយត្រូេបាន្ស្នងសង់ពៅជ្ិរអគារមន្ទីរពេទ្យពេជ្ជថាន្ី។ អាកអាចរ ីករាយជាម៊ួយភាេឯកជ្ន្ន្ិងពសវាកមមជាពត្ចើន្។

(អាន្បន្ន្ថម)

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

សណ្ឋា គារនៅន្កែរមលទីរនពទយនេជជថាលី

 • សណ្ឋា គារ The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok 1240 Thailand. Tel : +66 (0) 2 378 8000
 • សណ្ឋា គារ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok, 99 Sukhumvit Road, Soi 6, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand. Tel : +66 (0)2207 9999
 • សណ្ឋា គារ The Landmark Bangkok, 138 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Thailand. Tel : +66 (0) 2254 0404
 • សណ្ឋា គារ Three Sukhumvit Hotel, Pitcharat Laohapongchana Managing Directorl, Tel: +662 6555 900 | Fax: +662 6555 914
  Mobile: +6697 954 6415 | Email: [email protected], 45 Sukhumvit 3 Nana-nua Wattan Klongtoey, Bangkok THAILAND 10110 www.threesukhumvit.com 
 • សណ្ឋា គារ Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, SUPRADA CHERANOND (Kaow) Assistant Business Development Manager
  HOLIDAY INN BANGKOK SUKHUMVIT, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
  T: +66 2683 4888 Ext 8825 | M: +669 8286 1992 F: +66 2683 4777 E: [email protected]
  Book now at holidayinn.com/hisukhumvit or toll-free 1-800-656-888
 • សណ្ឋា គារ AL MEROZ HOTEL4,Soi Ramkhamhaeng Road 5, Ramkhamhaeng Road , Suan Luang , Bangkok 10250 , Thailand.
  Tel : +66 2 136 8700,  Fax : +66 2 136 8799,  Email : [email protected], Hotel Map

[/unordered_list]

[qode_advanced_image_gallery type=”grid” enable_image_shadow=”no” image_behavior=”lightbox” number_of_columns=”six” space_between_items=”no” images=”26163,26164,26165″ image_size=”thumbnail”]