មន្ទីរពេទ្យវីជេថានីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជាលេខ ១ នៅលើពិភពលោក។

មន្ទីរពេទ្យវីជេថានីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជាលេខ ១ នៅលើពិភពលោក។

(Last Updated On: August 30, 2019)

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាមន្ទីរពេទ្យទី១ និងដំបូងបង្អស់ក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានការបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់គុណភាពសម្រាប់ការដាក់កូននិងការព្យាបាលការពិបាកមានកូន (the world’s 1st Clinical Care Program Certification (CCPC) for Infertility Program) ពីអង្គការ Joint Commission International (JCI)។ ហេតុអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានធានាថានឹងទទួលបានការព្យាបាលនិងមើលថែយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.