មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

(Last Updated On: February 25, 2018)

My name is Hoeun ratanakrainsey am 11, I would like to express my gratitude thank for stuff and nurse of Vejthani Hospital espicially Dr. Piya, Dr Maninthon and Ms Kimkanikar Chhon office coordinator, for the best care and quality services. I wish all of you are lucky and sucessfully to serve all people in other way.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.