សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនៅក្រោមការមើលថែទាំយ៉ាងដិតដល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញពីគ្លីនិកនីមួយៗ រួមជាមួយ គិលានុបដ្ឋាយិកា និងបុគ្គលិកឯកទេសជំនាញៗ ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគិលានុបដ្ឋាយិកាជាប្រចាំ

និងផ្តល់សេវាកម្មបានរហូតដល់ 24 ម៉ោងក្នុង1ថ្ងៃ ជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ប្រណិតទាន់សម័យមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ SIEMENS, KODAK ជាពិសេសមានការផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានចំណេះដឹងពីការព្យាបាល និងផ្តល់ការណែនាំពីការទាក់ទងនិងការការពារជំងឺ ដែលជួយលើកកំពស់ដល់ប្រជាជនទូទៅឲ្យចេះថែរក្សាសុខភាព បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផង។

Vejthani Spine Center

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

ការវះកាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ការយកចិត្តទុកដាក់ និង មើលថែយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យ។ អ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានថាអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតព្រោះក្រុមវះកាត់របស់យើងមានអ្នកឯកទេសជំនាញខាងឆ្អឹងដែលមានឯកទេសខ្ពស់បំផុត។

Women’s Health Center

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីដោយអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញខ្ពស់។

Orthopedics Center

មជ្ឈមណ្ឌលឆ្អឹងទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលឆ្អឹងទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងមួយដែលល្អបំផុតនៅបាងកកដែលមានឯកទេសក្នុងការថែទាំប្រព័ន្ធសាច់ដុំនិងគ្រោងសាងឆ្អឹង។

CENTER