មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

សេវាកម្មទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈស្ដង់ដារអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលនានាក្នុងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាម
តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានអ្នកជំងឺជាតិនិងអន្តរជាតិជាង3សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

ហើយអ្នកជម្ងឺអន្តរជាតិមកពីជាង 40 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

300000

អ្នកជំងឺជាតិនិងអន្តរជាតិជាង3សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

700

មានបុគ្គលិកប្រចាំជាង 700 នាក់

300

មានវេជ្ជបណ្ឌិតនិងទន្តពេទ្យជាង 300 នាក់ដែលភាគច្រើនបានបញ្ជប់ការសិក្សានិងអនុវត្តមកពីបរទេស

មតិរបស់អ្នកជំងឺអំពីមន្ទីរពេទ្យវេជ្ចថានី

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានទទួលមតិវិជ្ជមាននិងការសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកជំងឺ

អ្នកអាចអាចនិងទស្សនាវីដីអូទាក់ទងនឹងមតិរបស់អ្នកជំងឺដែលបានសរសើរអំពីមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបាននៅទីនេះ

Very-Good-Experience-with-Medical-Services-Mr.-Hans-Jurgen-Schmitz

សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើង

Vejthani Spine Center

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

ការវះកាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ការយកចិត្តទុកដាក់ និង
មើលថែយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យ។
អ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានថាអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតព្រោះក្រុមវះកាត់របស់យើងមានអ្នកឯកទេសជំនាញខាងឆ្អឹងដែលមានឯកទេសខ្ពស់បំផុ
ត។

Women’s Health Center

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ការប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីដោយអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញខ្ពស់។

Orthopedics Center

​មជ្ឈមណ្ឌលឆ្អឹងទូទៅ

មជ្ឈមណ្ឌលឆ្អឹងទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងមួយដែលល្អបំផុតនៅបាងកកដែលមានឯកទេសក្នុងការថែទាំប្រព័ន្ធសាច់ដុំនិងគ្រោងសាងឆ្អឹង។

កញ្ចប់សេវាកម្ម និង ការផ្តល់ជូនពិសេស

នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីនៅបាងកកប្រទេសថៃយើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីការផ្តល់ជូនពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។